Კონფიდენციალურობის პოლიტიკა


  • პერსონალური მონაცემების დამმუშავებელი, ვებგვერდის შემქმნელი და მფლობელი:
  • ინდივიდუალური მეწარმე (P/E): Maxim Lukyanov („კომპანია“)
  • სერიული ნომერი: 304676633
  • მისამართი: საქართველო, თბილისი, გიორგის ქუჩა შატბერაშვილის 52
  • მომხმარებლის ყველა მონაცემი ინახება საქართველოს სერვერებზე

კომპანია აღიარებს და იზიარებს თითოეული ადამიანის უფლებას განახორციელოს კონტროლი საკუთარ პერსონალურ მონაცემებზე და მათი დაცვის მნიშვნელობაზე. კლიენტის მიერ პერსონალური მონაცემების მიწოდება არის თქვენი ნდობის აქტი ჩვენს მიმართ, ამიტომ, ჩვენი მხრივ, ჩვენ მივიღებთ ყველა საჭირო ზომას ჩვენდამი ნდობის გასამართლებლად.

ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით ვრცელდება ყველა ინფორმაციას, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ საიტის ვიზიტორების შესახებ, რომელიც მდებარეობს ვებ მისამართზე: https://headshop.ge/ka/, ორგანიზებული IE Maxim Lukyanov („კომპანია“).

კომპანია იძლევა გარანტიას, რომ:

- უზრუნველყოს მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემების კონფიდენციალურობა;

- უზრუნველყოს მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება და დაცვა;

- არ გამოიყენებს მონაცემთა სუბიექტის პერსონალურ მონაცემებს;

- მონაცემთა სუბიექტი ნებისმიერ დროს მიაწვდის სრულ და ამომწურავ ინფორმაციას მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავების შესახებ.

 

რატომ გვჭირდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

სამართლებრივი შესაბამისობა: ბევრ ქვეყანასა და რეგიონს აქვს კანონები, რომლებიც ავალდებულებენ კომპანიებს გაამჟღავნონ, თუ როგორ აგროვებენ, ინახავენ და ამუშავებენ პერსონალურ მონაცემებს. კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გარეშე, ორგანიზაციებს შეიძლება შეექმნათ სამართლებრივი შედეგები, მათ შორის ჯარიმები და სარჩელები.

გამჭვირვალობა: კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ხელს უწყობს გამჭვირვალობის დამყარებას კომპანიასა და მის მომხმარებლებს შორის იმის გამჟღავნების გზით, თუ როგორ და რატომ გამოიყენება პერსონალური ინფორმაცია. ეს მომხმარებლებს აძლევს შესაძლებლობას გააკეთონ ინფორმირებული არჩევანი იმის შესახებ, თუ რა მონაცემებს აწვდიან.

ნდობა: როდესაც მომხმარებლები ხედავენ, რომ კომპანია იცავს მათ პერსონალურ მონაცემებს და პატივისცემით ეპყრობა მათ, ეს აყალიბებს ნდობას და ბრენდის ლოიალობას.

მონაცემთა მართვა: კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ზოგადად შეიცავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ შეუძლიათ მომხმარებლებს მართონ თავიანთი მონაცემები, მათ შორის პერსონალური მონაცემების წვდომის, შესწორებისა და წაშლის ჩათვლით. მომხმარებლის უფლებების პატივისცემა ასევე მნიშვნელოვანი ელემენტია მონაცემთა დაცვისა და ნდობის შესანარჩუნებლად.

თანხმობა: ზოგიერთ შემთხვევაში, მომხმარებლის თანხმობა მისი მონაცემების დამუშავებაზე შეიძლება იურიდიულად მოითხოვდეს. კონფიდენციალურობის პოლიტიკა წარმოადგენს მნიშვნელოვან პლატფორმას ამ თანხმობის მისაღებად. 

 

განმარტებები

პერსონალური მონაცემები: ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელიც ეხება იდენტიფიცირებულ ან იდენტიფიცირებად ფიზიკურ პირს. პირი იდენტიფიცირებადია, როდესაც შესაძლებელია მისი იდენტიფიცირება პირდაპირ ან ირიბად, კერძოდ, საიდენტიფიკაციო ნომრით ან დამახასიათებელი ფიზიკური, ფიზიოლოგიური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური, კულტურული ან სოციალური მახასიათებლებით. (საქართველოს კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ);

მონაცემთა დამუშავება: ნებისმიერი ქმედება, რომელიც შესრულებულია მონაცემებზე ავტომატური, ნახევრად ავტომატური ან არაავტომატური საშუალებების გამოყენებით, კერძოდ შეგროვება, ჩაწერა, ფოტოგრაფია, აუდიო, ვიდეო ჩაწერა, ორგანიზაცია, შენახვა, ჩანაცვლება, აღდგენა, აღდგენა, აღდგენა, გამოყენება ან გამჟღავნება. მონაცემთა გადაცემა, გავრცელება ან მათზე წვდომის უზრუნველყოფა ნებისმიერი სხვა გზით, მონაცემთა დაჯგუფება ან კომბინაცია, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება. (საქართველოს კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ);

თანხმობა: მონაცემთა სუბიექტის ნებაყოფლობითი თანხმობა მის შესახებ მონაცემების დამუშავებაზე გარკვეული მიზნებისთვის, გამოხატული ზეპირად, ტელეკომუნიკაციების ან სხვა შესაბამისი საშუალებებით შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შემდეგ, რაც შესაძლებელს ხდის ნათლად დადგინდეს მონაცემთა სუბიექტის ნება. . (საქართველოს კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ);

მესამე მხარე: ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი, საჯარო დაწესებულება, გარდა მონაცემთა სუბიექტისა, მონაცემთა დაცვის ოფიცრის, მონაცემთა დამმუშავებლისა და უფლებამოსილი პირისა. (საქართველოს კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ);

ქუქიები: ეს არის მცირე ტექსტური ფაილები, რომლებიც ვებსაიტმა შეიძლება შეინახოს მომხმარებლის მოწყობილობაზე მომხმარებლის აქტივობის თვალყურის დევნების ან მომხმარებლის პრეფერენციების შესანახად. მაგალითად, ისინი შეიძლება გამოყენებულ იქნას თქვენი პრეფერენციების შესანახად, როგორიცაა ენა, წინა ვიზიტის შესახებ ინფორმაციის გასახსენებლად (როგორიცაა პაროლი), თვალყური ადევნოთ იმას, თუ რომელი გვერდები ან ობიექტები გაქვთ ნანახი, ან სხვა ინფორმაციის შეგროვება სტატისტიკური ანალიზისთვის ან შინაარსის პერსონალიზაცია.;

პროფილირება: ეს არის პერსონალური მონაცემების ავტომატური დამუშავება ამ პიროვნების პირადი ასპექტების შეფასების, ანალიზის ან წინასწარმეტყველების მიზნით. ეს შეიძლება მოიცავდეს პროფესიულ ინტერესებთან, ეკონომიკურ მდგომარეობასთან, ჯანმრთელობასთან, პირად პრეფერენციებთან, ინტერესებთან, სანდოობასთან, ქცევასთან, მდებარეობასთან ან მოძრაობასთან დაკავშირებული ასპექტების ანალიზს ან წინასწარმეტყველებას.;

მონაცემთა ანონიმიზაცია: ეს არის მონაცემთა წაშლის, შეცვლის ან გაერთიანების პროცესი ისე, რომ მათი გამოყენება აღარ შეიძლება კონკრეტული პიროვნების იდენტიფიცირებისთვის, პირდაპირ ან ირიბად. ეს შეიძლება განსაკუთრებით სასარგებლო იყოს კომპანიებისთვის, რომლებსაც სურთ გამოიყენონ მონაცემები სტატისტიკური ანალიზის ან კვლევის მიზნებისთვის, მაგრამ არ სურთ თავიანთი მომხმარებლების ან მომხმარებლების კონფიდენციალურობის დარღვევა.; 

 

ზოგადი მოთხოვნები მონაცემთა სუბიექტების პერსონალურ მონაცემებზე და მათი დაცვის გარანტიები

„პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად, მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს კომპანიისგან ინფორმაცია მისი მონაცემების დამუშავების შესახებ. მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მიიღოს შემდეგი ინფორმაცია:

- რა ტიპის პერსონალური მონაცემები მუშავდება მონაცემთა სუბიექტის შესახებ;
- პერსონალური მონაცემების დამუშავების მიზანი;
- პერსონალური მონაცემების დამუშავების სამართლებრივი საფუძველი;
- როგორ შეგროვდა მონაცემთა სუბიექტის მონაცემები;
- ვის გადაეცა მონაცემთა სუბიექტების მონაცემები;
- პერსონალური მონაცემების მიწოდების საფუძველი და მიზანი.

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს კომპანიის მიერ დამუშავებული ინფორმაციის ასლი. კანონის შესაბამისად, მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს მოითხოვოს მისი პერსონალური მონაცემების შესწორება, განახლება, დამატება, დაბლოკვა, წაშლა ან განადგურება, თუ ისინი არასრული, არაზუსტი, მოძველებულია, ან თუ განხორციელდა მათი შეგროვება და დამუშავება. კანონის საწინააღმდეგოდ. კომპანია მოქმედებს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, რამაც შესაძლოა ხელი შეუშალოს მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემების დაუყოვნებლივ წაშლას. ასეთი ვალდებულებები შეიძლება წარმოიშვას საგადასახადო კანონებიდან, მომხმარებელთა დაცვის კანონებიდან და/ან სხვა შესაბამისი კანონებიდან.

კომპანია ვალდებულია ზემოაღნიშნული ინფორმაცია მიაწოდოს მონაცემთა სუბიექტს მონაცემთა სუბიექტის მოთხოვნით. კომპანიას უფლება აქვს გამოიყენოს პერსონალური მონაცემები მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ამისათვის არსებობს კონკრეტული სახელშეკრულებო ან/და სამართლებრივი საფუძველი, რომელიც გულისხმობს საქმიან ან/და კომერციულ მიზანს. კომპანიის მიერ მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემების დამუშავება არანაირად არ არის გამიზნული მონაცემთა სუბიექტის ინტერესების შელახვაზე.

 

პერსონალური მონაცემების შეგროვების განსაზღვრა 

თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე: ჩვენ ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს მხოლოდ თქვენი თანხმობით. პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე თანხმობა გამოიხატება შესაბამისი ველის მონიშვნით ჩვენს ვებ-გვერდზე რეგისტრაციისას, შეკვეთის გაფორმებისას ან საინფორმაციო ბიულეტენის გამოწერისას. თქვენი თანხმობის დადასტურებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ხართ სრულწლოვანი და მოქმედებთ თქვენი ნების შესაბამისად. თუ 18 წლამდე ხართ, მოგიწოდებთ დატოვოთ ჩვენი საიტი. კატეგორიულად აკრძალულია საიტის გამოყენება 18 წლამდე ასაკის პირებისთვის.

ჩვენ მიერ შეგროვებული მონაცემების ტიპები: ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ შემდეგი სახის პერსონალურ მონაცემებს: სახელი, საკონტაქტო ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, მიწოდების ინფორმაცია.

თანხმობის გაუქმება: თქვენ გაქვთ უფლება გააუქმოთ თქვენი თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდით ჩვენს ვებ-გვერდზე მითითებულ ელ.ფოსტის მისამართზე. თუმცა, თანხმობის გაუქმება არ იმოქმედებს მონაცემთა დამუშავების კანონიერებაზე, რომელიც ადრე განვახორციელეთ თქვენი თანხმობის საფუძველზე.

არასრულწლოვანთაგან თანხმობის მიღება: ჩვენი ვებგვერდი არ არის განკუთვნილი სრულწლოვანებამდე ასაკის პირებისთვის გამოსაყენებლად.

ჩვენი ვებსაიტის გამოყენების გაგრძელებით და თქვენი პირადი ინფორმაციის მიწოდებით, თქვენ ადასტურებთ, რომ ეთანხმებით ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას და ადასტურებთ, რომ წაიკითხეთ იგი და ეთანხმებით მის პირობებს.

 

პერსონალური მონაცემების შეგროვება

„პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის „მონაცემთა პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა დამუშავება“ მე-8 მუხლის საფუძველზე, კომპანიას უფლება აქვს, პირდაპირი მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა შეგროვების მიზნების მიუხედავად, დაამუშავოს შემდეგი მონაცემები: სახელი(ები), მისამართი, ტელეფონის ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ფაქსის ნომერი.

კომპანია აგროვებს მონაცემთა სუბიექტის პერსონალურ მონაცემებს შემდეგ შემთხვევებში:

- როდესაც დაუკავშირდით კომპანიას პროდუქტებსა და სერვისებზე.
- როდესაც კომუნიკაცია ხდება ტელეფონით და/ან ელექტრონული ფოსტით.
- როდესაც მონაცემთა სუბიექტი იყენებს კომპანიის ვებსაიტს ან ვებ ჩეთს.
- როდესაც მონაცემთა სუბიექტი აგზავნის წერილებს როგორც ფიზიკური, ასევე ელექტრონული ფორმით.

გარდა ამისა, კომპანიის ვებსაიტი აგროვებს ინფორმაციას ქუქიების, ნავიგაციისა და მომხმარებლის ქცევის შესახებ ვებსაიტზე, კერძოდ:

- IP მისამართი, მოწყობილობის ტიპი, ოპერაციული სისტემა და ბრაუზერი, საიდანაც არის წვდომა კომპანიის ვებსაიტზე.
- კომპანიის ვებგვერდზე გახსნილი გვერდების, სესიის ხანგრძლივობისა და სესიის სხვადასხვა პარამეტრების შესახებ.
- ინფორმაცია კომპანიის ვებგვერდზე განხორციელებული აქტივობების შესახებ: ფორმების შევსება, ვებგვერდის ინტერაქტიული ელემენტების გამოყენება და ა.შ.
- საიტზე ველების შევსების პროცესი, დრო და ფორმა.

 

ინფორმაციის შენახვის პირობები

კომპანიას შეუძლია შეინახოს მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური ინფორმაცია 3 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში, თუ მას არ აქვს მისი წაშლის უფლება იურიდიული ან კანონიერი მიზეზების გამო. თუ მონაცემთა სუბიექტი თვლის, რომ რაიმე მონაცემი მას ეხება არასწორი ან არასრულია, მონაცემთა სუბიექტს შეუძლია ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეს კომპანიას. საპასუხოდ, კომპანია მიიღებს ყველა გონივრულ ნაბიჯს დეფექტის გამოსაძიებლად და გამოსასწორებლად (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს გააპროტესტოს პერსონალური მონაცემების გამოყენება ან მოითხოვოს მათი წაშლა, წაშლა ან გამოყენების შეწყვეტა, თუ კომპანიას არ აქვს მათი შენახვის სამართლებრივი საფუძველი.

 

ცვლილებები კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში

კომპანია იტოვებს უფლებას ნებისმიერ დროს შეცვალოს ეს მონაცემთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. მონაცემთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში შეტანილი ნებისმიერი ცვლილება დაუყოვნებლივ განთავსდება კომპანიის ვებსაიტზე და სხვაგან, რაც უზრუნველყოფს მონაცემთა სუბიექტის ინფორმირებას, თუ რა ინფორმაციას შეაგროვებს კომპანია, როგორ გამოიყენებს და როდის იქნება მისი გამჟღავნება (თუ კანონით მოთხოვნილი). გარდა ამისა, მონაცემთა სუბიექტს ეცნობება მონაცემთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში რაიმე არსებითი ცვლილების შესახებ ელექტრონული ფოსტით ან ვებგვერდის მთავარ გვერდზე შესაბამისი შეტყობინების გამოქვეყნებით. მონაცემთა სუბიექტი ვალდებულია პერიოდულად განიხილოს მონაცემთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

 

მარკეტინგი

კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს სუბიექტის პერსონალური მონაცემები კონკრეტული პროდუქტებისა და შეთავაზებების პოპულარიზაციისთვის.

კომპანიას აქვს წვდომა სუბიექტის პერსონალურ მონაცემებზე იმდენად, რამდენადაც ის თავად გადასცემს ან აგროვებს კომპანიას მომსახურების გაწევის პროცესში.

კომპანია შეისწავლის სუბიექტის პერსონალურ მონაცემებს, რათა კომპანიამ გაიგოს რა სჭირდება მონაცემთა სუბიექტს, რა აინტერესებს და რა სერვისები ან შეთავაზებები შეიძლება მოერგოს მას.

კომპანია იყენებს პერსონალურ მონაცემებს და აგზავნის მარკეტინგულ კომუნიკაციებს მხოლოდ მაშინ, როდესაც მას აქვს ლეგიტიმური ინტერესი.

მონაცემთა სუბიექტს უფლება აქვს ნებისმიერ დროს დაუკავშირდეს კომპანიას და შეწყვიტოს მარკეტინგული კომუნიკაციების მიღება. კომპანია გაითვალისწინებს ამ სურვილს და შეწყვეტს მონაცემთა სუბიექტის პერსონალური მონაცემების გამოყენებას პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის ასეთი შეტყობინების მიღებიდან გონივრულ ვადაში.

 

ჩვენ ვაფასებთ თქვენს ნდობას თქვენი პირადი ინფორმაციის მოწოდებისას და ჩვენ ვიღებთ პასუხისმგებლობას ამ ინფორმაციის დაცვაზე სერიოზულად. ჩვენ ყურადღებით ვაკვირდებით კანონმდებლობის ცვლილებებს პერსონალური მონაცემების დაცვის სფეროში და შესაბამისად ვაახლებთ ჩვენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკას.

შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობა პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, ასევე გაქვთ უფლება შეხვიდეთ თქვენს მონაცემებზე, შეასწოროთ, წაშალოთ, შეზღუდოთ დამუშავება და გააპროტესტოთ დამუშავება. თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ჩვენს ვებგვერდზე მითითებულ მისამართზე.

მადლობას გიხდით ჩვენი ონლაინ მაღაზიის არჩევისთვის და ვცდილობთ მოგაწოდოთ საუკეთესო სერვისი და მხარდაჭერა. ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენს კონფიდენციალურობას და მზად ვართ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც შეგვიძლია თქვენი პირადი ინფორმაციის დასაცავად.
ბოლო განახლების თარიღი: [თარიღი].